1. *Galactic evolution of copper in the light of NLTE computations / S. Andrievsky, P. Bonifacio, E. Caffau, S. Korotin,.. A. V. Zhukova et al. // Mon. Not. of the Royal Astron. Soc.- 2018.- Vol. 473, No. 3.- P. 3377 – 3384.

2. НЛТР содержание меди в атмосфере Солнца / С. А. Коротин, А. В. Жукова // Астрономия: познание без границ: Всероссийская астрон. конф. (ВАК – 2017), Ялта, Крым, 17 - 22 сент. 2017 г: Сб. тез.- [Ялта], 2017.- С. 105.

3. The mass of pulsing interflow area of counterflow-jet hydrodynamic radiator / A.V. Zhukova, S.V. Pavlov // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej & quot; Inżynieria i technologia. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka & quot, Gdan’sk (30.03.2016 - 31.03.2016).- Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – P. 74 – 77.

4. Инерционные свойства пульсирующей межструйной области противоточного гидродинамического излучателя / Т. В. Макарова, А. В. Жукова // Акустичний симп. “КОНСОНАНС–2015”, 29 – 30 вересня 2015 р.: зб. праць. – К., 2015. – С. 164 – 169.

5. Моделирование пульсирующей межструйной области противоточного гидродинамического излучателя / Ю. М. Дудзинский, А. В. Жукова, Т. В. Макарова // Акустичний вісник.– 2015. – 17, № 2. – С. 38 – 46.

6. Development of engineering specialities students research skills using the theoretical mechanics methods / T. V. Makarova, A.V. Zhukova // Сб. праць Одес. нац. политех. ун-та. – Вип. 1 (45), 2015. – С. 210 – 216.

7. The inertial properties of pulsing interflow area of counter flow hydrodynamic radiator / T.V. Makarova, A.V. Zhukova // Сб. праць Одес. нац. политех. ун-та. – Вип. 3 (47), 2015. – P. 111 – 118.

8. Методичні рекомендації для підвищення ефективності організації самостійної роботи по курсу «Теоретична механіка»: для студентів напрямів підготовки 6.050503 – Машинобудування, 6.050502 – Інженерна механіка, 6.050504 – Зварювання / Укл.: Т. В. Макарова, А .В. Жукова. – Ел. учб. видання ОНПУ – Одеса: ОНПУ, 2014. – 28 с. Рег. № в журн. обліку МВ06087 від 24.11.2014; №2579-РС- 2014.

9. 10. Методичні рекомендації для підвищення ефективності організації самостійної роботи по курсу «Теоретична механіка»:для студентів напрямів підготовки 6.050702 – Електромеханіка / Укл.: А. В. Жукова, Т. В. Макарова. – Ел. учб. видання ОНПУ – Одеса: ОНПУ, 2014. – 23 с. Рег. № в журн. обліку МВ06086 від 24.11.2014; №2580-РС- 2014.

11. Колебания цилиндрической оболочки в потоке жидкости или газа / Ю. М. Дудзинский, А. А. Бондарь, А. В. Жукова // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – 2012. – Вип. 19. – С. 126 – 135.

12. Оценка молекулярных свойств жидкости с помощью нелинейных акустических явлений / Ю. М. Дудзинский, А. В. Жукова, Е. Г. Молчан // Электроника и связь. – 2012. – № 1 – 2. – С. 37 – 41.

13. Физические основы повышения прочности строительных материалов путем деаэрации воды / Т. В. Макарова, А. В. Жукова // Сб. науч. тр. Севастопольского нац. ун-та ядер. энергии и промышл.– Севастополь: СНУЯЭиП, 2012. – Вып.19.- С. 158 – 168.

14. Модель поперечных колебаний затопленных струйных оболочек / Ю. М. Дудзинский, В. В. Витков, А. В. Жукова // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – 2011. – Вип. 15. – С. 93 – 99.

15. На закрытую тему / Ю. М. Дудзинский, А. В. Жукова // Сб. науч. тр. Севастопольского нац. ун-та ядер. энергии и промышл. – Севастополь: СНУЯЭиП, 2011. – Вып.19. – Инв. № ОТ-822.- С. 32 – 40.

16. На закрытую тему / А. Ф. Дащенко, Ю. М. Дудзинский, А. В. Жукова // Сб. науч. тр. Севастопольского нац. ун-та ядер. энергии и промышл. – Севастополь: СНУЯЭиП, 2011. – Вып.20. – Инв. № ОТ-823.- С. 24 – 32.

17. На закрытую тему / Ю. М. Дудзинский, А. В. Жукова, А. В. Усов // Сб. науч. тр. Севастопольского нац. ун-та ядер. энергии и промышл. – Севастополь: СНУЯЭиП, 2011. – Вып.20. – Инв. № ОТ-823.- С. 33 – 40.

18. Пат. 58829 Україна, МПК G 01 N 11/00, G 01 N 29/02. Спосіб визначення міцності рідини на розрив / Ю. М. Дудзінський, А. В. Жукова, В. В. Вітков; заявник і патентовласник Дудзінський Ю. М., Жукова А. В., Вітков В. В. – № u 201011908 ; заявл. 10.07.2010 ; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8.

19. Амплитудно-частотные характеристики затопленных струйных оболочек / Ю. М. Дудзинский, А. В. Жукова, В. В. Витков // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла. – 2010. – Вип. 11 – С. 96 – 103.

20. Влияние дегазации жидкости на характеристики ансамбля пузырьков свободного газа / А. В. Жукова // Математичні проблеми технічної механіки–2010: Міжнар. наукова конф, 19–22 квітня 2010 р.: Матеріали конференції: тези доповідей. – Дніпродзержинськ, 2010. – С. 59.

21. Кавітаційна ерозія в полі струминних гідродинамічних випромінювачів / Ю. М. Дудзінський, В. В. Вітков, А. В. Жукова // Машинознавство. – 2010. – № 3 – 4 (153–154).– С. 44 – 47.

22. Вплив поглинання звуку в рідині на кавітаційну ерозію / Ю. М. Дудзінський, В. В. Вітков, А. В. Жукова // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: ІІ Міжнар. науково-техн. конф., 11–13 листопада 2010 р. : матер. конференції. – Львів, 2010. – С. 44 – 45.

23. Влияние статического давления на механические свойства внутренней области струйного гидродинамического излучателя / Ю. М. Дудзинский, А. В. Жукова // Акустичний симпозіум “КОНСОНАНС–2009”, 29 вересня –1 жовтня 2009 р.: зб. праць. – К., 2009. – С. 164 – 169.

24. Свойства кавитационной области струйного гидродинамического излучателя в условиях гидростатического давления / Ю. М. Дудзинский, А. В. Жукова // Акустичний вісник. – 2009. – Т. 12, № 3. – С. 27 – 32.

25. Вплив параметрів занурених струминних оболонок на рівень звуку гідродинамічного випромінювача / А. В. Жукова // Акустичний вісник. – 2009. – Т. 12, № 4 – С. 23 – 28.